1-با توكل بر خدا و نام خدا كلاس را شروع كنيم .

2- اخلاص در امر تدريس را رعايت كنيم .

3- زمان هر جلسه تدريس را در نظر داشته باشيم تا با كمي يا زيادي وقت مواجه نشويم .

4- وقت كلاس را به مطالب بيهوده و كم فايده صرف نكنيم .

5- سعي كنيم ساعت تدريس را تغيير ندهيم .

بقیه موارد را در ادامه مطالب بخوانید.....